O Projekcie

1 października 2011 roku OTOP rozpoczął realizację kompleksowego projektu "Aktywna ochrona kraski na Równinie Kurpiowskiej" nr POIS.05.01.00-00-344/10. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest zachowanie populacji kraski, w głównym rejonie jej występowania w Polsce tj. na Równinie Kurpiowskiej, na terenie 3 województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego realizacja zakończy się we wrześniu 2014 roku. Całkowita wartość brutto projektu wynosi 2392163 zł z czego 2033338 zł (85%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 358825 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Włączenie się OTOP w aktywną ochronę kraski nastąpiło w roku 2010, kiedy to podjęto inicjatywę RDOŚ w Warszawie, dotyczącą realizacji projektu "Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej w granicach województwa mazowieckiego". Od tego czasu OTOP organizuje jej ogólnopolski monitoring na zlecenie GIOŚ.

Działania czynnej ochronny, realizowane w projekcie będą koncentrowały się zarówno na podwyższeniu sukcesu lęgowego gatunku jak i na obniżeniu śmiertelności ptaków dorosłych i młodocianych po opuszczeniu gniazd. Należą do nich: wieszanie skrzynek lęgowych, zabezpieczanie lęgów przed drapieżnikami, zapobieganie degradacji i poprawa struktury żerowisk, dokarmianie w okresach niesprzyjającej pogody, ochrona przed płoszeniem przez ludzi, ochrona potencjalnych drzew lęgowych i nasadzenia nowych. Prowadzony będzie również kompleksowy monitoring efektów działań ochronnych. Kampania promocyjna idei ochrony kraski odbywać się będzie zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym, obejmując m.in. szeroko rozpowszechniany film, materiały informacyjne i nagłośnienie medialne problematyki związanej z kraską i realizowanym projektem. Działania projektu przyczynią się również do zapewnienia ochrony gatunku w przyszłości: przygotowanie Krajowej Strategii Ochrony Kraski oraz opracowań na potrzeby planów ochrony, planów miejscowych i ocen oddziaływania na środowisko. Istnieją pozytywne przykłady odwrócenia negatywnego trendu populacji kraski dzięki podjęciu działań ochronnych, doświadczenia te chcemy wykorzystać w projekcie. Warty podkreślenia jest również fakt, że chroniąc kraskę przyczyniamy się również do ochrony innych gatunków, takich jak świergotek polny czy dudek. 

Serdecznie dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Nadleśnictwom: Ostrołęka, Myszyniec) oraz Nadleśnictwu Nowogród za umożliwienie realizacji działań projektu na obszarze lasów państwowych.Zdjęcie w nagłówku: Robert Dróżdż

Nagranie głosku kraski: Marco Dragonetti www.birdsongs.it